To purchase the ten paperbacks from Amazon:

Volume 1: Black             
Volume 2: Gray               
Volume 3: White 
Volume 4: Yellow           
Volume 5: Orange        
Volume 6: Red                
Volume 7: Purple            
Volume 8: Blue
Volume 9: Green
Volume 0: Brown

To purchase the two hardcovers from Amazon:

Book 1: Stories 0001-0500
Book 2: Stories 0501-1000

To boycott Amazon, purchase from Lulu:

Volume 1: Black             
Volume 2: Gray               
Volume 3: White 
Volume 4: Yellow           
Volume 5: Orange        
Volume 6: Red                
Volume 7: Purple            
Volume 8: Blue
Volume 9: Green
Volume 0: Brown